16 wrz 2016

235. Nowy rozdział: MASK.

Autorka opowiadania - Ola Mirosia.
Spoj­rzała na wyświe­tlacz:
1 nowa wia­do­mość od
Psy­chol:
Nie musisz mi dzię­ko­wać
Nie miała poję­cia o co może cho­dzić. Pod­nio­sła wzrok i pod dru­giej stro­nie zauwa­żyła zna­nego męż­czyznę. Wzro­kiem wska­zał na kopertę. Zerk­nęła na nią i szybko ją otwo­rzyła. Mało co nie upa­dła widząc kwotę. Dwa tysiące. Tyle wła­śnie musiała dzi­siaj dać tym opry­chom. Ale skąd on mógł wie­dzieć? Czy to moż­liwe, że ją śle­dzi? Kolejny raz chwy­ciła tele­fon i odpi­sała mu:
Ja:
Musimy poroz­ma­wiać.Kategoria: Romans kryminalny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz